HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nordic Urban Oy (y-tunnus 3006289-4)

Sofiankatu 4 C,

00170 HELSINKI (jäljempänä ”me”)

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Emilia Alatalo

Sofiankatu 4 C 00170 Helsinki

+358 505 169 910

emilia.alatalo@allasseapool.fi

3. Mihin käyttötarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen,
 • sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen,
 • asiakassuhteemme hoitaminen,
 • asiakkaan tai muun rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja profilointi,
 • sähköinen suoramarkkinointi,
 • mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa,
 • laittomien toimien havaitseminen, tutkiminen ja estäminen.

Saatamme käyttää automaattista päätöksentekoa (ml. profilointi) tunnistamaan henkilöprofiileja, verkkokäyttäytymistä, ikää ja kulutustottumuksia. Käytämme näitä tietoja esim. markkinoinnin kohdentamiseksi ja palveluidemme kehittämiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etumme asiakassuhteen ja/tai muun asiallisen yhteyden perusteella, sopimuksen täytäntöönpaneminen ja suostumus.

4. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaidemme ja muiden rekisteröityjen, kuten koulutuksiimme osallistuvien henkilöiden, henkilötietoja:

 • rekisteröidyn perustiedot* kuten nimi, syntymäaika, sukupuoli, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana ja asiointikieli;
  • rekisteröidyn yhteystiedot* kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot;
  • omistusosuutesi yhtiössämme tai sen tytäryhtiöissä;
  • yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot;
  • mahdolliset suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset;
  • tapahtumien osallistujatiedot ja mahdolliset tapahtumaan liittyvät tiedot, kuten erityisruokavaliot;
  • asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, asiakkuuden perusteella muodostettu käyttäjäprofiili, puhelutallenteet, asiakkaan/rekisteröidyn kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot, evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedot;
  • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.

5. Maksutiedot

Hyödynnämme maksutietojen käsittelyssä kolmantena osapuolena toimivia palveluntarjoajia (Paytrail Oyj). Sinut ohjataan suorittamaan maksu kyseisessä tapauksessa kolmantena osapuolena toimivan palveluntarjoajan verkkosivuille. Tällaiseen verkkosivustoon saatetaan soveltaa kyseisen palveluntarjoajan omia ehtoja ja tietosuojaselostetta. Me emme säilytä luottokorttitietoja.

6. Alaikäisiä koskevat tiedot

Saatamme käsitellä alaikäisiä koskevia tietoja. Kyseisten tietojen käsittely edellyttää aina huoltajan suostumusta.

7. Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä: sinulta itseltäsi, väestörekisteristä, viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

8. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Luovutamme henkilötietoja rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille sekä rajoitetulle joukolle ulkoisia osapuolia, jotka saattavat käyttää tilojamme, tarjota palveluitaan tai tuotteitaan tiloissamme tai toimia muutoin yhteistyössä kanssamme tässä tietosuojaselosteessa kuvatun henkilötietojen käsittelyn osalta.

Kaikki tällaiset ulkoiset osapuolet ovat sitoutuneet sopimuksin noudattamaan asianmukaisia organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä henkilötietojesi suojaamiseksi.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan.

Saatamme lisäksi luovuttaa tai muutoin käsitellä henkilötietojasi sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa puolustaaksemme oikeutettuja etujamme (esimerkiksi siviili- tai rikosoikeudellisissa menettelyissä) sekä estääksemme petoksia.

Mahdollisissa liiketoimintaamme koskevissa myynti-, yhdistymis- tai uudelleenjärjestelytilanteissa (esimerkiksi sulautumiset ja yritysostot) saatamme tarvittaessa luovuttaa henkilötietojasi potentiaalisille tai todellisille ostajille tai heidän neuvonantajilleen.

Siirrämme henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Silloin, kun henkilötietoa käsitellään EU:n tai ETA:n ulkopuolella, huolehdimme siitä, että alihankkija on sitoutunut käyttämään EU-komission henkilötietojen käsittelyä koskevia mallilausekkeita ja tarvittavia lisäsuojatoimenpiteitä.

9. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin antamasi suostumus on voimassa tai kuin tietojen käsittelyyn soveltuu jokin muu oikeudellinen peruste.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

10. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia tietojen oikaisua tai poistamista. Mikäli sinulla on itselläsi pääsy tietoihisi, voit muokata tietojasi itse. Siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on myös oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetn toimistoon (https://tietosuoja.fi/etusivu).

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

11. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.